Informácia o spracúvaní osobných údajov

                                                                                      

Vážený klient,  v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní zo strany našej spoločnosti, ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre našu spoločnosť prvoradé.


Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vladimír PETRO, Živnostenský register Okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra 707-7018, Pavlovičovo námestie 36, 080 01 Prešov, IČO 10 736 751, tel. +421 51 772 11 44 (ďalej len „prevádzkovateľ“), e-mail. [email protected].


Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľov, pre ktorých spoločnosť Vladimír PETRO vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pri spracúvaní osobných údajov Yamaha Motor Europe N.V., organizačná zložka SK, Dořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 36 662 623, ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO 35 704 713,Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO 31 320 155, Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 73434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36 234 176


Účel spracúvania osobných údajov v IS
mzdy a personalistika plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom  alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov,
účtovné doklady: spracovanie účtovných dokladov,správa registratúry: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie a prijímanie elektronických podaní prostredníctvom elektronickej schránky,
e-shop: plnenie povinnosti predajcu pri nákupe a predaji tovaru prostredníctvom elektronického obchodu, vrátane jeho doručenia klientovi v súlade so zákonom o elektronickom obchode, reklamácie: plnenie povinnosti predajcu pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru/služby kupujúcim,
predaj tovaru: predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi,servis: údržba, oprava a servis motocyklov, štvorkoliek a lodných motorov,monitorovanie priestoru prístupného verejnosti: ochrana majetku spoločnosti nachádzajúceho sa v monitorovaných priestoroch a ochrana spracúvaných osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v monitorovanom priestore,
IS spoločnosti YAMAHA Motor Europe N.V.: distribúcia, predaj a obchodovanie s produktami, náhradnými dielmi a príslušenstvom spoločnosti YAMAHA a zabezpečovanie servisu a opráv produktov spoločnosti YAMAHA,
IS direct marketing spoločnosti YAMAHA: poskytovanie informácií o produktoch a službách, vytvorenie profilu zákazníka a osobnej zákazníckej starostlivosti,
IS spoločnosti ČSOB Leasing, a.s: sprostredkovanie finančného leasingu, operatívneho leasingu a poskytovania spotrebných úverov spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. tak, aby mala spoločnosť príležitosť uzatvárať obchody s tretími osobami a v prípade ich záujmu vykonávanie činností sprostredkovateľom smerujúcich k uzatvoreniu poistných zmlúv, súvisiacich s obchodmi uzatvorenými medzi prevádzkovateľom a tretími osobami,
IS spoločnosti VÚB, a.s.: vyvíjanie činnosti sprostredkovateľom smerujúcich k uzatváraniu zmlúv o spotrebiteľských úveroch medzi prevádzkovateľom a klientami a zmlúv, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený sprostredkovať ako samostatný finančný agent,
IS spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.: vyvíjanie činnosti sprostredkovateľom  smerujúcich k uzatváraniu zmlúv o spotrebiteľskom a revolvingovom úvere a zastupovanie prevádzkovateľa pri všetkých jednaniach s treťou osobou, ktorá požaduje poskytnutie úveru od prevádzkovateľa, alebo ktorej už bol úver prevádzkovateľom poskytnutý,
Právny základ spracúvania osobných údajov v IS
mzdy a personalistika: čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
účtovné doklady: čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
správa registratúry: čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
e-shop: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,reklamácie: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 v súbehu so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
predaj tovaru: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,
servis: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,
monitorovanie priestoru prístupného verejnosti: čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – oprávnený záujem prevádzkovateľa,
IS spoločnosti YAMAHA Motor Europe N.V.: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,IS direct marketing spoločnosti YAMAHA: čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – súhlas dotknutej osoby,
IS spoločnosti ČSOB Leasing, a.s.: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,IS spoločnosti VÚB, a.s.: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,
IS spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,

Komu poskytujeme osobné údaje – kategórie príjemcov:
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:
sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodcovské správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, školiaci subjekt, Inšpektorát práce, Úrad verejného zdravotníctva, OR HaZZ a KR HaZZ, MV SR a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovanej súčinnosti pri podaní sťažnosti, sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka, prepravné spoločnosti, dodávatelia cloudových služieb.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom a uložené v archíve spoločnosti. Potom sú v súlade so zákonom č. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie, odoslané do archívu s regionálnou pôsobnosťou alebo bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V prípade IS  spoločnosti YAMAHA Motor Europe N.V. a IS direct marketing spoločnosti YAMAHA, kde naša spoločnosť vystupuje ako sprostredkovateľ spracúvania Vašich osobných údajov, môžu byť osobné údaje prenášané spoločnosťou YAMAHA Motor Europe N.V. a uchovávané mimo EHP. V takom prípade sú osobné údaje chránené v súlade so zákonmi pomocou podobnej úrovne zabezpečenia ako v rámci EHP (štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou).

Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?
v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,
v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,
v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v časti práva dotknutej osoby tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.

Práva dotknutej osoby
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:
právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,
právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany spoločnosti Vladimír PETRO,
právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým akuž nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu,sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebomusia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,
právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, aknapadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť,spracúvanie je nezákonné,ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov,namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely priameho marketingu alebo na účely našich oprávnených záujmov,právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na adresu [email protected].

Ak potrebujete pomoc
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na kontaktnú osobu, a to telefonicky na tel. č. +421 51 772 11 44, elektronicky na adrese [email protected] alebo písomne na adrese Pavlovičovo námestie 36, 080 01 Prešov. 

Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania sa neuskutočňuje.Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, prijala naša spoločnosť primerané personálne, technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu,  k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.Záverečné ustanoveniaTieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.


Ak potrebujete pomoc

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo ak potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na kontaktnú osobu, a to telefonicky na tel. č. +421 51 772 11 44, elektronicky na adrese [email protected] alebo písomne na adrese Pavlovičovo námestie 36, 080 01 Prešov. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údajeVaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania sa neuskutočňuje.Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, prijala naša spoločnosť primerané personálne, technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu,  k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.


Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Doprava zadarmo
nad 100,00 €
Bezpečná platba
kartou
Nakupujete od distribútora
Garantujeme kvalitu
Zákaznícká podpora
od profesionálov