Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi obchodníkom a kupujúcim.


Obchodník:

Vladimír Petro

Okresný úrad Prešov

Číslo živnostenského registra: 707-7018


Pavlovičovo námestie 36

080 01 Prešov

mail: [email protected]

t.č. 051/7721144

IČO: 10736751

IČ DPH: SK1020737674

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami a v zmysle § 409 a nasl. Obch. Zákonníka sa objednávka považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predmetom predaja sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu.

 

 

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

 

2.1 Tovar si môžete objednať úplným vyplnením objednávky v elektronickom obchode, alebo emailom na adrese [email protected], prípadne telefonicky na tel. č. 051/7721144


2.2 Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému, toto oznámenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky.


2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Odoslanú objednávku potvrdí obchodník počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom, prípadne telefonicky. Potvrdením objednávky obchodník akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.


2.4 Obchodník sa zaväzuje dodať objednaný druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené pri potvrdení objednávky. Obchodník si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 7 dní od objednania.


2.5 Obchodník môže kupujúceho kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.


2.6 Obchodník má právo na zaplatenie dohodnutej ceny od kupujúceho za dodaný tovar v termíne splatnosti.


2.7 Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v termíne splatnosti.


2.8 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky obchodníkom.

 

 

3. DODACIE PODMIENKY

 

3.1 Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom alebo si ho kupujúci môže osobne prevziať na adrese obchodníka t.j. Sabinovská 1/a, Prešov.


3.2 Ak je tovar na sklade, obchodník ho odošle najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe vopred na účet najneskôr do 24 hod od prijatia platby na účet obchodníka.


3.3 V prípade, že obchodník nebude schopný odoslať tovar v uvedených lehotách, uvedenú skutočnosť kupujúcemu oznámi emailom alebo telefonicky.


3.4 Za doručenie objednaného tovaru obchodník účtuje kupujúcemu poplatky vo výške:


Doručenie kuriérom SR 4,5 €

Doručenie kuriérom ČR 7 €

Doručenie kuriérom v rámci EU 15 €

Pri nákupe nad 100 € s DPH je doprava tovaru v rámci SR a ČR ZDARMA! Dopravu zabezpečuje nami vybraná kuriérska spoločnosť.4. VRÁTENIE TOVARU

 

4.1 Obchodník je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar, o tejto skutočnosti musí okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu za objednaný tovar v plnej výške, najneskôr do 14 dní na bankový účet kupujúceho, resp. po dohode vyplatí ju v hotovosti v mieste svojho sídla.

4.2 Obchodník má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim v prípade chybných alebo neúplných kontaktných údajov uvedených v objednávke kupujúcim.


4.3 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený obchodníkovi.


4.4 Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:


- písomne kontaktovať obchodníka so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí


- ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu obchodníka za nasledujúcich podmienok:


1. tovar nesmie byť použitý, u motocykla a skútra sa za použitie považuje nájazd väčší ako 5km


2. tovar nesmie byť poškodený

3. tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe atd.


4.5 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti obchodník peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.


4.6 Kupujúci môže e mailom zrušiť objednávku bez storno poplatkov len do doby, pokiaľ mu obchodník emailom nepotvrdil objednávku.


4.7 V prípade, že kupujúci doručí obchodníkovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, bude tento poslaný späť na náklady kupujúceho.


4.8 V prípade nevyzdvihnutia zásielky si obchodník vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby.

 

 

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

5.1 V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.


5.2 Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.


5.3 Za predpokladu, že súčasťou originálneho balenia tovaru nie je záručný list, funkciu záručného listu plní daňový doklad – faktúra, mandatórna


súčasť každej zásielky.

5.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči prevádzkovateľovi účinné od okamihu, keď je mu doručené prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

6. REKLAMÁCIE

 

6.1 Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a uplatňujú sa písomnou formou (faxom, e-mailom, poštou) alebo telefonicky v mieste sídla prevádzkovateľa. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra, osobného prevzatia v mieste podnikania prevádzkovateľa alebo osobného prevzatia na adrese kupujúceho.


6.2 Kupujúci ma právo uplatniť si reklamáciu na tovar zakúpený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar v čistom stave, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi.


Adresa pre doručenie reklamácií:

Vladimír Petro – Petro a spol.

Sabinovská 1/A

080 01 Prešov

mail: [email protected]

051/7721144

6.3 Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa pre spresnenie uplatnenia reklamácie.


6.4 Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ výsledok vybavenia reklamácie oznámi kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (faxom, e-mailom, poštou).


6.5 V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá prevádzkovateľ alebo, že tovar nemá vady znáša kupujúci všetky náklady prevádzkovateľa.


6.6 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.


6.7 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

7.1 Obchodník sa zaväzuje, že údaje získané od kupujúceho pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby obchodníka. Obchodník sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne tretej strane. Osobné dáta kupujúcich považujeme za prísne dôverné.


7.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

8.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.


8.2 Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. 


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov


RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodník, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

9.1 Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


9.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.


9.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.


9.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými predpismi právneho poriadku SR.


9.5 Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Dozorný orgán:

 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 051/ 7721 597 

fax č.: 051/ 7721 596 

e-mail: [email protected]

 

REKLAMÁCIE:

 

 

Reklamácie sa uplatňujú písomnou formou (faxom, e-mailom, poštou) alebo telefonicky v mieste sídla prevádzkovateľa. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum osobného doručenia, prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar v čistom stave, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi alebo autorizovanému záručnému servisu. Po vyplnení a odoslaní elektronického reklamačného formulára dostane kupujúci od prevádzkovateľa e-mailom automatické potvrdenie prijatia reklamácie.

Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ výsledok vybavenia reklamácie oznámi kupujúcemu písomne (faxom, e-mailom, poštou).

 

V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie, kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady prevádzkovateľa a v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie ich zaslať na účet určený prevádzkovateľom.

 

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

 

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickýmpoškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

 

Doprava zadarmo
nad 100,00 €
Bezpečná platba
kartou
Nakupujete od distribútora
Garantujeme kvalitu
Zákaznícká podpora
od profesionálov